wdddutreПрессъобщения


Анкетно проучване
2020 г.
Анкетно проучване
2019 г.
Анкетно проучване
2018 г.
Анкетно проучване
2016 г.Съдебна практика

Провеждане на проучване сред потребителите на съдилищата

Във връзка с изпълнението на Договор № ВСС-5932/05.04.2022 г. сключен между Висш съдебен съвет и „Информационнно обслужване “ АД, Ви информираме, че от 17:00 ч. на 24 март 2023 г. до 17:00 ч. на 26 март 2023 г. няма да бъдат достъпни електронните услуги, предоставяни от Единния портал за електронно правосъдие.

       Административен съд Ловеч е един от 28-те административни съдилища, създадени по силата на параграф 3 от преходните и заключителни разпоредби на Административно процесуалния кодекс, със седалище и съдебен район, който съвпада със седалището и съдебния район на Ловешки окръжен съд.

       Създаването на регионални административни съдилища отговаря на изискванията на европейските принципи и стандарти за улесняване на достъпа на гражданите и организациите до правосъдието, за прозрачност и откритост, за създаване на гаранции за по-ефективна съдебна защита на правата и законните интереси на гражданите срещу незаконосъобразните актове, действия и бездействия на администрацията.

       Административeн съд Ловеч започна правораздавателната си дейност на 01.03.2007 г. Към настоящия момент в него работят пет съдии и шестнадесет съдебни служители.

       На нашия сайт ще намерите информация за състава и структурата на съда, неговата компетентност, съдебния му район, адрес, телефони, факс, електронна поща, банкови сметки, график на съдебните заседания, както и справки за образуваните, насрочени и решени дела, протоколите от откритите съдебни заседания. Публикувани са образци на молби, подавани до съда, а също и полезни връзки към интернет страниците на други съдилища и институции, имащи отношение към работата на съда. Ще бъдат обявявани и данни за вакантни длъжности, конкурси и други актуални съобщения.

       Надяваме се този сайт да бъде полезен на гражданите, адвокатите, юрисконсултите, медиите, юридическите лица и административните органи, както и да допринесе за повече прозрачност в правораздавателната дейност на Административен съд Ловеч.ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА – ТРЕТАТА ВЛАСТ ОТВЪТРЕ


НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕДИАЦИЯТА КАТО СПОСОБ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ